Sales

Print & Canvas

South Stack Sunset/Machlyd Haul Ynys Lawd

A colourful sunset behind South Stack lighthouse.
Machlyd haul lliwgar tu ol i oleudy Ynys Lawd.
South Stack Sunset/Machlyd Haul Ynys Lawd
Jetty at Morfa Nefyn/Glanfa yn Morfa Nefyn

Jetty at Morfa Nefyn/Glanfa yn Morfa Nefyn

Porth Dinllaen, seen from Morfa Nefyn.
Porth Dinllaen a welir o Forfa Nefyn.

Light Patterns, Traeth Bach/Patrymau Golau, Traeth Bach

As the tide receeds, the river and pools of water on Traeth Bach are highlighted by the setting sun.
Fel mae'r llanw yn mynd ffoi, mae yr afon a'r pyllau dwr a'r Draeth Bach yn cael ei goleuo i fyny gan fachlyd haul.
Light Patterns, Traeth Bach/Patrymau Golau, Traeth Bach
After the Rain, Llandecwyn Church/Ar ol y Glaw, Eglwyd Llandecwyn

After the Rain, Llandecwyn Church/Ar ol y Glaw, Eglwyd Llandecwyn

After a very wet day, shortly before sunset, the skies begin to clear and bathe Traeth Bach and the Lleyn Peninsular in golden light.
Wedi diwrnod ofnadwy iawn, ychydig cyn iddi fachlyd, dechreuodd yr awyr glirio ac ymdrochi Traeth Bach a Phen Lleyn mewn golau euraidd.

Autumn Sunset, Llyn Trawsfynedd/Machlyd Haul yr Hydref, Llyn Trawfynydd

As the day draws to a close, the wet weather gives way to a spectacular lighting display.
Fel ddaeth diwedd dydd, troeodd y tywydd gwlyb ofnadwy yn arddangosfa o olau ysblennydd.
Autumn Sunset, Llyn Trawsfynedd/Machlyd Haul yr Hydref, Llyn Trawfynydd
Autumn Light, Vale of ffestiniog/Golau'r Hydref, Dyffryn Ffestiniog

Autumn Light, Vale of ffestiniog/Golau'r Hydref, Dyffryn Ffestiniog

The autumn colour did not last long before the gales, but it did look wonderful whilst it lasted.
Ni barhaodd liwiau'r hydref yn hir cyn y tymestl, ond yr oedd yn edrych yn wych tra y parhodd.

Criccieth and Castle at Sunrise/Criccieth ar Castell ar Doriad Gwawr

Criccieth Castle is silhouetted against the sky as the sun rises from behind the Rhinogs. The Moelwyns are in the distance.
Mae Castell Criccieth yn cael ei amlinellu yn ebryn yr awyr fel oedd yr haul yn codi o du ol i'r Rhiniogydd. Gwelir y Moelwyn yn y cefndir.
Criccieth and Castle at Sunrise/Criccieth ar Castell ar Doriad Gwawr
Woodland Glory/Ysblander Coedtir

Woodland Glory/Ysblander Coedtir

A friend told me about this hidden stream which he remembered from his childhood.
Dywedodd ffrind wrthyf am y nant guddiedig yma a gofiai amdani oi blyntendod.

On the Edge, Ynys Llanddwyn/Wrth yr Ymyl, Ynys Llanddwyn

Early morning sun illuminates the lighthouse and small islands of rock.
Mae golau'r haul ar fore cynnar yn goleuo i fynny y goleudy ar ynysoedd bach o gerrig.
On the Edge, Ynys Llanddwyn/Wrth yr Ymyl, Ynys Llanddwyn
Through the Mist/Drwy y Tarth

Through the Mist/Drwy y Tarth

A swan swims gracefully through early morning mist.
Nofiodd alarch yn osgieddedig drwy darth y bore cynnar.

Cnicht at Dawn/Y Cnicht ar Doriad Gwawr

Viewed from the Cob, Cnicht awaits the arrival of the warming sun.
Or Cob gwelir y Cnicht yn aros am ddyfodiad cynhesrwydd yr haul.
Cnicht at Dawn/Y Cnicht ar Doriad Gwawr
Watching, Llandanwg/Gwilio, Llandanwg

Watching, Llandanwg/Gwilio, Llandanwg

A gull watches carefully as the tide creeps in and the sun dips below the horizon leaving only a radiant sky.
Gwylan yn gwylio yn ofalys fel ymlusgai y llanw i mewn fel oedd yr haul yn disgyn o dan y gorwel ac yn gadael dim ond awyr ddisglair ar ei hol.

Autumn Sunrise, Llyn Dinas/Gwawrio Hydref, Llyn Dinas

A beautiful calm morning and Llyn Dinas is bathed in warm pink light as the sun rises behind the camera.
Mae Llyn Dinas yn torheulo mewn golau pinc cynnes a'r fore tawel hyfryd fel oedd yr haul yn codi o du ol i'r camra.
Autumn Sunrise, Llyn Dinas/Gwawrio Hydref, Llyn Dinas
Autumn in the Vale of Ffestinoig/Yr Hydref yn Nyffryn Ffestiniog

Autumn in the Vale of Ffestinoig/Yr Hydref yn Nyffryn Ffestiniog

Autumn colour arrives in the Vale of Ffestiniog. This view overlooks the vale as it peters out into Traeth Bach, the small blip on the distant horizon is Harlech Castle.
Daeth lliwiau'r hydref i Ddyffryn Ffestiniog. Mae'r olygfa hon yn edrych dros y dryffryn fel y maen lleihau tuag at Draeth Bach, y smotyn bach a'r y gorwel pell yw Castell Harlech.

Autumn Sunrise, Llyn Dywarchen/Torriad Gwawr yr Ydref, Llyn Dywarchen

After subjecting my children to an early start during half term, we had almost given up due to heavy cloud cover when the first breaks started to appear, and shortly afterwards we were rewarded for our patience.
Ar ol gwneud i'r plant godi'n fore yn ystod hanner tymor, roeddym yn barod i roi fynny oherwydd cymylau isel, pan ddechreuodd yr haul dorri drywodd, ac yn fuan wedyn cawsom ein gwobrwyo am fod yn fyneddgar.
Autumn Sunrise, Llyn Dywarchen/Torriad Gwawr yr Ydref, Llyn Dywarchen
Ffestiniog Sunset/Machlyd Haul Ffestiniog

Ffestiniog Sunset/Machlyd Haul Ffestiniog

Taken from the hills above Ffestinog, a warming autumn sunset.
Wedi ei dynnu o'r bryniau uwchben Ffestiniog, machlyd haul cynnes yr hydref.

Sheltered/Cysgodi

A lone sheep shelters as best it can from the freezing fog as the sun rises.
Dafad unig yn cysgodi y gorau medr rhag y niwl rhewllyd wrth i'r haul godi.
Sheltered/Cysgodi
Autumn Glory, Llyn Dinas/Yablander Hydref, LLyn Dinas

Autumn Glory, Llyn Dinas/Yablander Hydref, LLyn Dinas

Llyn Dinas bathed in short lived Autumn colour.
Llyn Dinas yn ymdrochi yn fyr fywyd lliwiau'r Hydref.

Misty Pastoral/Bugeiddiol Niwlog

The sun rises to burn off the freezing fog that smothered the area around Llyn Tegid at Bala.
Cododd yr haul i losgi ffwrdd y niwl rhewllyd oedd yn mygu yr ardal o gwmpas Llyn Tegid yn y Bala.
Misty Pastoral/Bugeiddiol Niwlog
Fingered/Byseddu

Fingered/Byseddu

A perfectly calm Llyn Dinas, other than ripples caused by feeding fish, mirrors the fingers of cloud being illuminated by the rising sun.
Llyn Dinas berfaith dawel, ond am bysgod yn crychdonni wrth fwyta, a oedd yn adlewyrchu bysedd y cymylau a ooleuwyd i fyny gan yr haul wrth iddo godi.
website designed by amazing internet ltd