Sales

Print & Canvas

Fleeting Light

On a stiff breeze, fast moving clouds cast their shadows over the landscape, creating an ever changing scene. Llyn Cwm Silyn.
Fleeting Light
Crumbled - Wedi disgyn

Crumbled - Wedi disgyn

Mosses cover the surface whilst grass and even Bluebells invade the crevices in this crumled old wall.
Mae mwswg yn gorchuddio'r wyneb tra bo'r glaswllt a Chlychau'r Gog yn meddianu y gwagle yn yr hen wal yma sydd wedi disgyn.

On the Wind -Ar y Gwynt

Clouds race across the sky and the surface waters of Llyn Idwal are lifted in the igh winds of early May.
Byrlymai'r cymylau ar draws yr awyr a'c fe godir y dwr ar wyneb LLyn Idwal gan y gwyntoedd cryfion yn nechrau mis Mai.
On the Wind -Ar y Gwynt
Impressionist - Argraffiadydd

Impressionist - Argraffiadydd

I don't often spot the potential in the landscape for abstract images, but on this occasion the combination of light on, and behind the trees, with rippled water came together to give the impression of a Monet painting.
Ni fyddaf yn aml yn gweld y potensial yn y tirlun am ddelwedd abstract, ond y tro hwn yr oedd y cyfuniad o olau ar a thu ol i'r coed gyda crychdonnai y dwr yn dod at ei gilydd i roi argraff o un o lunniau Monet.

Crossed Footpath - Llwybr Croes

Two logs form a cross on this footpath through Aberdunant, and the Bluebells, at these lower levels, are now in full bloom.
Dwy gangen yn creu croes ar lwybr drawy Aberdeunant, a mae Clychau'r Gog ar y lefelau isel yma yn awr yn ei holl ogoniant.
Crossed Footpath - Llwybr Croes
Simply Spring - Yn Syml Gwanwyn

Simply Spring - Yn Syml Gwanwyn

The hillside display of Bluebells is often shortlived for reasons which escape me!
Mae yr arddangosf o Glychau'r Gog ar y llethrau yn un byr iawn ac am resymau na fedraf feddwl am!

Evening Calm - Noswyl Dawel

Total calm on this spring evening at Llanbedrog
Tawelwch llwyr ar y noswyl o wanwyn hon yn Llanbedrog
Evening Calm - Noswyl Dawel
Dwyfor Bluebells - Clychau'r Gog Dwyfor

Dwyfor Bluebells - Clychau'r Gog Dwyfor

The end of this years mini project to photograph the spring flowers by the Dwyfor river. The only disappointment was the poor display of Daffodils, but now the Bluebells are out in force creating their own wonderful display and scent.
Prosiec bach ar ddiwedd y flwyddyn hon i dynnu lluniau blodau'r gwanwyn wrth yr afon Dwyfor. Yr unig siom oedd yr arddangosfa sal o Genin Pedr, ond yn awr mae Clychau'r Gog allan yn ei llwythi yn creu ei harogl ac arddangosfa hyfryd ei hunan.

Cnicht in Spring - Y Cnicht yn y Gwanwyn

Bluebells flank Cwm Croesor as the sun highlights Cnicht.
Clychau'r Gog ar lethrau Cwm Croesor fel mae'r haul yn amlygu Y Cnicht.
Cnicht in Spring - Y Cnicht yn y Gwanwyn
How Green is my Valley - Gwyrdd y Cwm

How Green is my Valley - Gwyrdd y Cwm

A beautiful late spring day, with Bluebells sitting closely to the slopes of Mynydd Dol-Ffanog and overlooking Tal-y-Llyn.
Diwrnod hyfryd yn hwyr yn y gwanwyn gyda Clychau'r Gog yn eistedd yn agos i lethrau Mynydd Col-Ffanog yn edrych dros Tal-y-Llyn.

Distant Shower - Cafod yn y Pelldir

As rain sweeps across Y Lliwedd the Bluebells of the Aberglaslyn Pass remain in the sun.
Fel mae'r glaw yn pasio ar draws Y Lliwedd mae Clychau'r Gog ym Mwlch Aberglaslyn yn aros yn yr haul.
Distant Shower - Cafod yn y Pelldir
Down the Aberglaslyn - I Lawr yr Aberglaslyn

Down the Aberglaslyn - I Lawr yr Aberglaslyn

Sitting above Beddgelert and the Rhodedendron, on a beautiful early summers day.
Yn eistedd uwchben Beddgelert ar Rhododendron ar ddiwrnod hyfryd yn cynnar yn yr haf.

Looking for the Summer - Chwilio am y r Haf

Very low water levels due to the dry spring reveal rocks on the shore of Llyn Cwmystraddllyn, but take nothing from the emerald and blue tones of this summer afternoon.
Lwfwl dwr isel iawn oherwydd gwanwyn sych yn arddangos y creigiau ar lanau Llyn Cwmystradllyn, ond nid yw yn cymeryd dim o'r naws gwyrdd a glas y prynhawn haf hwn.
Looking for the Summer - Chwilio am y r Haf
Blue Boat - Cwch Las

Blue Boat - Cwch Las

Sitting close to the edge of Llyn Nantlle, this boat rests as the meadowsweet, buttercups and grasses of a summer meadow grow around it.
Yn eistedd yn agos i lanau LLyn Nantlle, mae'r gwch hon yn oedi fel mae yr erwain, blodyn menyn a glaswellt y ddol yn tyfu oi gwmpas.

Catching the Light - Dal y Golau

On my journey towards Llyn Cwellyn, it was obvious that the sunset I was hoping for was not going to materialise as the clouds disipated and left a clear sky. However, the evening was not wasted as the resultant stronger light illuminated the rocks and cliff faces very nicely.
Ar fy nhaith tuag at Llyn Cwellyn, Yr oedd yn amlwyg y byddai y machlud haul yr oweed yn obeithio ei gael ddim yn mynd i ddisgwydd oherwydd fe ddiflanodd y cymylau gan adael awyr glir. Er hynny, nid oedd y noswyl yn wastraff am i'r golau canlyniadol cryf oleuo i fynny y creigiau a wyneb y clogwyn yn neis iawn.
Catching the Light - Dal y Golau
Blooming Lovely - Blodeuo Hyfryd

Blooming Lovely - Blodeuo Hyfryd

Climbing through the Rhodedendrons above Beddgelert is heavy work but very rewarding. The spread of bushes is said to be causing problems and they are being removed over the course of the next few years. Personnally I will miss the colourful display.
Mae dringo drwy'r Rhododendron uwchben Beddgelert yn waith caled ond mae yn ei werth o.
Maent yn dweud fod y lledeuniad y llwyni yn archosi problemau a byddant yn cael eu tynnu ona dros gyfnod y blynyddoedd i ddod. Yn bersonl byddaf i fy hun yn colli yr arddangosfa lliwiog.

Aberglaslyn Gold - Aur Aberglaslyn

The colour of daybreak reflects in the calm waters of Afon Glaslyn.
Adlewyrchodd liwiau torriad gwawr yn nyfroedd tawel Afon Glaslyn.
Aberglaslyn Gold - Aur Aberglaslyn
No Rush - Dim Brys

No Rush - Dim Brys

It does not take long for the water from recent rains to run from the rocky ground of the Glyder, so despite only being dry for a few days, the Afon Gwryd is rather tame.
Nid ywn cymeryd yn hir i'r dwr o'w glaw diweddar i redeg o'r ddaer creigiog y Glyder, felly er iddi fod yn sych ond am ychydig ddyddiau, mae Arof Gwryd yn eithaf dof.

Sunshine and Showers - Heulwen a Chawodydd

A break in the clouds gives relief to the landscape and highlights the rain falling over Llyn Tegid
Mae torriad yn y cymylau yn rhoi seibiant i'r tirlun ac yn amlygu y glaw yn disgyn dros Lyn Tegid.
Sunshine and Showers - Heulwen a Chawodydd
Sole Survivor - Unig Goroeswr

Sole Survivor - Unig Goroeswr

The numerous trunks of this Holly give no indication that they all come from the same root stock sitting in a crevice in these rock formations on the Rhinog.
Nid yw nifer y boncyff y Celyn hon yn rhoi dim arwyddocad eu bod i gyd yn dod o'r un gwreiddyn, eisteddai mewn hollt yn y creigiau hyn ar yr Rhiniog.
website designed by amazing internet ltd