Sales

Print & Canvas

Reflected at Sunset/Adlweyrchiad ar Fachlyd Haul

Snowdon, coloured by the setting sun is reflected in Llyn y Dywarchen.
Y Wyddf yn cael ei lliwio gan fachlyd haul a'i hadlewyrchu a'r wyneb Llyn Dywarchen.
Reflected  at Sunset/Adlweyrchiad ar Fachlyd Haul
Sharp Frost/Rhew Miniog

Sharp Frost/Rhew Miniog

Ice crystals cover the foreground rocks as the sun colours the early morning cloud above Llynnau Mymbyr.
Crisialau o rew yn gorchuddio y creigiau yn y blaendir fel mae haul bore cynnar yn lliwio'r cymylau uwchben Llynnau Mymbyr.

Breaking Through/Torri Drwodd

Early morning sun dissipates the mist, silhouetting the foreground tree.
Haul fore cynnar yn arfradloni y tarth gan amlinellu y coeden sydd yn y blaendir.
Breaking Through/Torri Drwodd
Glaslyn Outflow/All-lifiad Glaslyn

Glaslyn Outflow/All-lifiad Glaslyn

Sitting below Snowdon, the Afon Glaslyn starts its decent towards Nant Gwynant. On this very cold morning, the rocks are coated with ice.
Yn eistedd o dan y Wyddfa dechreuodd Afon Glaslyn llifo i lawr am Nant Gwynant. Ar y bore oer iawn hwn roedd y creigiau mewn gorchudd o rhew.

Coloured Mists at Sunrise/Tarth lliwgar wrh Wawrio

The rising sun colours the fast approaching mist, whilst frosted grasses and a frozen Llynnau Mymbyr, sit in subdued shade. Moments later Snowdon was lost to a thick veil for most of the morning.
Wrth iddo godi lliwiodd yr haul y nwil oedd yn brysyr agosau, tra i'r gwair a Llynnau Mymbyr rhewllyd eistedd mewn cysgodion isel. Eiliadu yn ddiweddarach collwyd Y Wyddfa am weddill y diwrnod o dan len trwchus.
Coloured Mists at Sunrise/Tarth lliwgar wrh Wawrio
Pretty in Pink/Prydferth mewn Pinc

Pretty in Pink/Prydferth mewn Pinc

On a walk through the woodland surrounding Llyn Mair, my daughter ran to tell me that she had found a pink mushroom. Little did I expect to see such a gem. (I believe it is Russula Cyanoxanthus)
Wrth gerdded drwy'r goedwig sydd yn mynd o amgylch Llyn Mair rhedodd fy merch tuag ataf i ddweud ei bod wedi darganfod madarch pinc. Ychydig dybias y buaswn yn gweld cymaint o glain. (Credaf mae "Russula Cyanoxanthus" ydyw).

Clearing Mists, Aran Fawddwy/Niwl yn Clirio, Aran Fawddwy

Thick early morning mists clear showing the summit of Aran Fawddwy
Niwl trwchus bore cynnar yn clirio a ddangos copa'r Aran Fawddwy.
Clearing Mists, Aran Fawddwy/Niwl yn Clirio, Aran Fawddwy
Fringe of Ice/Ymylon o Rew

Fringe of Ice/Ymylon o Rew

A cold calm morning on Llyn Llydaw in this view past the old mill to Snowdon, where early morning sun highlights the grasses in gold, contrasting with the blue ice reflecting the sky.
Bore oer tawel wrth Llyn Llydaw yn yr olygfa hon heibio i'r hen felin a draw tuag at y Wyddfa, gwelir haul cynnar y bore yn amlygu y glaswellt mewn aur ac yn ei gwrthgyferbynu hefo'r rhew glas ac adlewyrchiad yr awyr ar y dwr.

In Silhouette/Mewn Amlinell

The sun burns through the freezing morning mists, leaving the trees in a pool of light in this image taken close to Bala.
Yn yr olygfa yma a dynwyd yn agos i'r Bala roedd yr haul yn llosgi drwy darth rhewllyd y bore gan adael y coed mewn pwll o olau.
In Silhouette/Mewn Amlinell
Frosted Edges, Llynnau Cregennen/Ymylon Rhewllyd, Llynnau Cregennan

Frosted Edges, Llynnau Cregennen/Ymylon Rhewllyd, Llynnau Cregennan

A cold start to the day at Llynnau Cregennen in this view towards Cadair Idris.
Dechreuad oerllyd i'r diwrnod wrth Llynnau Cregennan yn yr olygfa hon wrth edrych tuag at Gader Idris.

Iced/Wedi Rhewi

Grasses by the side of a small stream in Nant Gwynant are coated in ice as water splashed from the nearby waterfall freezes.
Glaswellt wrth ymyl nant fechan yn Nant Gwynant wedi cael ei gorchuddio a rhew fel y disgynodd dwr arnynt o'r pistyll cyfagos ac yna'n rhewi.
Iced/Wedi Rhewi
On the Wind/Ar y Gwynt

On the Wind/Ar y Gwynt

Brooding clouds blow fleetingly across the sky in high winds, casting their shadow over Crib Goch and Snowdon.
Cymyalu pendronig yn chwythu yn ddiflanedig ar draws yr awyr mewn gyntoedd cryf ac yn taflu eu cysgodion dros Y Grib Goch ar Wyddfa.

Sunkissed/Cusan Haul

Rock on the shore of Llyn Llyddaw is kissed by the rising sun. Y Lliwedd forms the backdrop.As featured as the Opening Image in Outdoor Photography February 2008.
Creigiau wrth lannau Llyn Llydaw yn cael ei cusanu gan yr haul writh iddo godi. Mae Y LLiwedd yn creu y cendir.Yn nodweddig fel y Ddelwedd Agoriadol yn "Outdoor Photography" Chwefror 2008.
Sunkissed/Cusan Haul
Early Morning Light/Golau Bore Cynnar

Early Morning Light/Golau Bore Cynnar

Y Lliwedd is partially reflected in the waters of Llyn Teryn in this winter scene.
Adlewyrchi'r rhan o'r Lliwedd yn nyfroedd Llyn Teryn yn yr olygfa 'aeafol yma.

Glaslyn Winter/Glaslyn yn y Gaeaf

A beautiful winters morning at Glaslyn.
Bore gaeaf hyfryd wrth Glaslyn.
Glaslyn Winter/Glaslyn yn y Gaeaf
Black Mount/Mynydd Du

Black Mount/Mynydd Du

Crib Goch stands black under thick cloud on this breezy winter afternoon.
Saif Y Grib Goch yn ddu oddi dan gymylau trwchus a'r brynhawn gwyntog o 'aeaf.

Mymbyr Approaching Sunset/Mymbyr fel mae'r Haul am Fachlyd

As the sun decends behind Y Lliwedd, the last of it's brightness touches the shores of Llynnau Mymbyr.
Fel y disgynai'r haul y tu ol i'r Lliwedd mae'r olaf o'i oleuni yn cyffwrdd a glannau LLyn Mymbyr.
Mymbyr Approaching Sunset/Mymbyr fel mae'r Haul am Fachlyd
Early Moring Glyder/Glyder Bore Cynnar

Early Moring Glyder/Glyder Bore Cynnar

A crisp winters morning on the Glyder.
Bore gaeaf cras ar y Glyder.

Y LLiwedd Dawn/Y Lliwedd wrth Wawrio

First light reflects from the snow on Y Lliwedd and from the surface of Llyn Teryn.
Golau cyntaf y dydd yn adlewyrchu yr eira oedd ar y Lliwedd ac ar wyneb Llyn Teryn.
Y LLiwedd Dawn/Y Lliwedd wrth Wawrio
Winter Hues, Llyn Idwal/Gwawr Gaeaf, LLyn Idwal

Winter Hues, Llyn Idwal/Gwawr Gaeaf, LLyn Idwal

Snow at last! We have seen little snow this winter, but when it does come Snowdonia becomes even more beatiful. Here Y Garn is viewed across Llyn Idwal.
Eira o'r diwedd! Ychydig iawn o eria a welsom y gaeaf yma, ond pan y daeth roedd Y Wyddfa yn edrych yn brydferthach byth. Gwelir Y Garn ar draws o Llyn Idwal.
website designed by amazing internet ltd