Sales

Print & Canvas

Early Morning Sun/Haul Cynnar Bora

As the sun rises above Castell y Gwynt and warms the slopes of Mynydd Deulyn, the scene is reflected in the waters of Llyn Geirionydd.
Fel oedd yr haul yn codi uwchben Castell y Gwynt a chynhesu llethrau Mynydd Deulyn adlewyrchwyd yr olygfa yn nwr Llyn Geirionydd.
Early Morning Sun/Haul Cynnar Bora
Pastel Shades/Lliwiau Ysgafn

Pastel Shades/Lliwiau Ysgafn

A subtle sunrise colours the sky, reflected in Llyn Trawsfynydd.
Awyr o liwiau ysgafn a'r dorriad gwawr yn cael ei hadlewyrchu a'r Lyn Trawfynydd.

Splash of Gold/Tambaid o Aur

Autumn colour amongst the evergreens on the shores of Llyn Mair.
Lliwiau'r hydref ymysg bythwyrddoedd a'r lannau Llyn Mair.
Splash of Gold/Tambaid o Aur
Early Morning Mists/Tarth Bore Cynnar

Early Morning Mists/Tarth Bore Cynnar

The suns golden glow sears through the mists below Llyn Celyn.
Tywyn euraidd yr haul yn tywynnu drwy y tarth o dan Llyn Celyn.

Clouds of Flame, Llyn Idwal/Cymylau Fflamllyd, Llyn Idwal

Just before sunrise and as the the sun sets the clouds alight the scene and is reflected in the crystal clear waters of Llyn Idwal.
Cyn iddi wawrio a'r haul danio y cymylau yn yr olygfa fei hadlewyrchwyd yn nwr clir Llyn Idwal.
Clouds of Flame, Llyn Idwal/Cymylau Fflamllyd, Llyn Idwal
Autumn Colour, Llyn Gerionydd/Lliwiau Hydrfef, LL Gerionydd

Autumn Colour, Llyn Gerionydd/Lliwiau Hydrfef, LL Gerionydd

Early morning sun shows the trees off to full advantage on the shores of Llyn Gerionydd.
Dangosodd haul fore cynnar y coed hon oedd a'r lannau LLyn Geirionyyd i'w holl ogoniant.

Rowan Leaves/Dail Criafol

Washed onto a rock in the Afon Goch above Llyn Dinas, these Rowan leaves catch the sunlight.
Wedi ei golchi i fyny a'r garreg yn Afon Goch uwchben Llyn Dinas, daliodd y dail criafol hyn olau'r haul.
Rowan Leaves/Dail Criafol
Woodland Rest/Gorffwys Coedwig

Woodland Rest/Gorffwys Coedwig

Take a seat and watch the Autumn leaves being scattered by the breeze in woodland above Afon Glaslyn.
Cymerwch sedd a gwyliwch ddail yr Hydref yn cael ei gwasgaru gan wynt ysgafn mewn coedwig uwchben Afon Glaslyn.

Sunset Calm/Machlyd Haul Tawel

The last of the days sun hits the foreground jetty and Mynydd Mawr whilst Clogwyn y garreg sits in the shade and breathless conditions result in perfect reflections in Llyn-y-Dywarchen.
Disgynodd olaf o haul y dydd a'r y lanfa yn y blaendir ac o Fynydd Mawr tra bo Clogwyn y Garreg yn eistedd yn y cysgodion, ac o ganlyniad y llonyddwch cafodd ei adlweychu yn berffaith a'r wyneb Llyn-y-Dywarchen.
Sunset Calm/Machlyd Haul Tawel
Gold at Sunset/Aur wrth Fachlyd

Gold at Sunset/Aur wrth Fachlyd

The incoming tide crashes against rocks on Llandanwg beach at sunset.Gwrthdrawodd y llanw wrth ddod i mewn yn erbyn y creigiau a'r draeth Llandanwg ar fachlyd haul.

Sunrise Mists on Mymbyr/Tarth Gwawrio ar Fymbyr

As the sun colours the clouds before rising, the cold calm conditions lead to the formation of surface mists on Llynnau Mymbyr.
LLiwiodd yr haul cyn iddo godi y cymyalu, a roedd y cyflwr oer a thawel yn arwain at ffufriant o darth a'r wyneb Llynnau Mymbyr.
Sunrise Mists on Mymbyr/Tarth Gwawrio ar Fymbyr
Peak of Colour/Copa Lliwgar

Peak of Colour/Copa Lliwgar

The summit of Cnicht peaks above Castell whilst the surrounding countryside is at the height of its autumn colour.
Copa'r Cnicht ar y brig uwchben Castell tra bo'r cefn gwlad o amgylch yn ucheldir ei liwiau hydrefol.

Autumn Evening, Tan-y-Llyn/Noswyl Hydref, Tal-y-Llyn

A beautiful end to an autumn day at Tan-y-Llyn.
Diwedd dydd hyfryd o hydref wrth Tal-y-Llyn.
Autumn Evening, Tan-y-Llyn/Noswyl Hydref, Tal-y-Llyn
Autumn Frosts/Rhew Hydref

Autumn Frosts/Rhew Hydref

The sweep of this field close to Bala is emphasised by the frost.
Pwysleiswyd ysgubiad y cae yma ger y Bala gan y rhew.

Cadair from Llanelltyd/Y Gader o Lanelltyd

The old bridge at Llanelltyd has its arches illuminated by the setting sun reflecting from the Afon Mawddach. Cadair Idris forms the backdrop.
Mae bwau yr hen bont yma yn Llanelltyd yn cael ei goleu i fyny gan yr haul yn mynd i lawr ac yn adlewyrchu o Afon Mawddach. Mae Cader Idris yn creu y cefndir.
Cadair from Llanelltyd/Y Gader o Lanelltyd
Sunshine and Showers, Moel Siabod/Cawodydd a Heulwen, Moel Siabod

Sunshine and Showers, Moel Siabod/Cawodydd a Heulwen, Moel Siabod

Moel Siabod forms a dark backdrop in comparison to the autumn hues of the Gwydyr Forest which bask in a brief moment of warm sunshine.
Moel Siabod yn creu cefndir dywyll mewn cymhariaeth i liwiau hydrefol Coedwig y Gwydyr a torheulodd am fyr amser yng ngwres yr haul.

Driftwood, Porth Ysgo/Coed Llanw, Porth Tsgo

After the storms a large piece of driftwood points the way back out to sea.Darn mawr o goedyn llanw yn arwyddo y fordd yn ol allan i'r mor ar ol storm.
Driftwood, Porth Ysgo/Coed Llanw, Porth Tsgo
Autumn Dawn, Snowdon & Llynnau Mymbyr/Bore Hydref, Y Wyddfa a Llynnau Mymbyr

Autumn Dawn, Snowdon & Llynnau Mymbyr/Bore Hydref, Y Wyddfa a Llynnau Mymbyr

Shortly after sunrise early signs of warmth highlight the slopes of Snowdon
Ychydig wedi iddi wawrio roedd arwyddion cynnar o gynhesrwydd yn amlwg ar lethrau'r Wyddfa.

Sugar Coating/Gorchuddiad o Siwgr

Autumn bracken struggles to show its colour through the coating of frost.
Rhedyn hydref yn ymdrechu i ddangos ei liwiau drwy farug.
Sugar Coating/Gorchuddiad o Siwgr
Frosted Highlights/Amlygiad Rhewllyd

Frosted Highlights/Amlygiad Rhewllyd

Frosted grasses on the shores of Llynnau Cregennen are illuminated by the rising sun.
Glaswellt rhewllyd ar lan Llynnau Cregennan yn cael ei hadlewyrchu gan godiad haul.
website designed by amazing internet ltd