News & Events

Y Selar

Y Selar

Welsh music magazine 'Y Selar' commissioned Andrew to photograph new Blaenau based folk band Gwibdaith Hen Frân for an aricle and cover of the February issue of the magazine.

Comisiynwyd Adnrew gan y clychgrawn miwsig cymraeg Y Selar i dynnu lluniau o'r grwp gwerin newydd o Flaenau, Gwibdaith Hen Fran i erthygl a chlawr miss Chwefror y clylchgrawn.


Outdoor Photography - Ffotograffiaeth Awyr Agored

Outdoor Photography -  Ffotograffiaeth Awyr Agored

Three of Andrew's images appear in the Portfolio section of December 2007 Outdoor Photography, available 2nd November.

Ymddangosir dri o ddylweddau Andrew yn yr adran Portffolio mis Rhagfyr 2007 o "Ourdoor Photography", ar gael 2il Tachwedd.


Amatuer Photographer 4

Amatuer Photographer 4

A selection of autumnal images taken with the Canon EOS 1Ds MKII are to feature in an article discussing the advantages / disadvantages of digital over film capture entitled 'No Going Back'. Issue date 21st October, on sale 17th October.

Bydd dewisiad o ddylweddau Hyfrydol wedi ei tynnu gyda Canon EOS 1Ds MKII yn cael ei nodweddi mewn erthygl yn trafod y manteision/anfanteision o digidol dros daliad ar ffilm dan y teitl "Dim Mynd yn Ol". Dyddiad cyhoeddiad 21ain Hydref, ar gael 17ed Hydref.


Photography Monthly (2)

Photography Monthly (2)

A selection of Andrew's images are to appear in the December issue of Photography Monthly, available 16th November 2007.

Bydd rhai o ddylweddau Andrew yn ymddangos yng ngyhoeddiad Rhagfyr o "Photography Monthly", ar gael Tachwedd 16 2007.


Panoramam Cymru, Caernarfon

Panorama Cymru is a photographic gallery, specialising, but not limited to, images of Snowdonia. A selection of Andrews work is on display for sale. Camera / lens hire, printing to A2 and framing are also offered. Panorama Cymru can be found at 19 Stryd y Plas, Caernarfon

Oriel ffotograffiaeth yw anorama Cymru, yn arbennigo, ond ddim yn gyfyngedig i, ddelweddau o Eryri. Mae rhai o ddylweddau Andrew ar werth yma. Ar gael hefyd mae hurio camera/lens, argraffu fyny i A2 a fframio. Mae Panorama Cymru yn 19 Stryd y Plas, Caernarfon


Crib Goch Crafts and Tearooms

Andrew's Images can now be found for sale in the Crib Goch Crafts at 58, High Street, Llanberis.

Gwelir delweddau Andrew ar werth yn Crib Goch Crafts yn 58 Stryd Fawr, Llanberis


Oriel-y-Mor, Pwllheli

A selection of Andrews seascapes can now be found for sales in Oriel-y-Mor, Pwllheli, which is a gallery specialising in art with a sea theme.

Mae nifer o forluniau Andrew ar werth yn Oriel-y-Mor, Pwllheli, oriel sydd yn arbenigo mewn celfyddyd hefo thema'r mor.


What Digital Camera

What Digital Camera

Andrews images are to feature in the June issue of the most popular digital photography magazine as part of an article on landscape. Magazine on sale 19th May 2006.

Bydd delweddau Andrew yn cael ei dangos yng nghyoeddiad mis Mehefin o'r cylchgrawn ffotogaraffiaeth digidol mwyaf poblogaidd fel rhan o erthygl am dirluniau. Cylchgrawn ar werth 19in Mai 2006.


Amatuer Photographer (3)

Amatuer Photographer (3)

In the January 21st 2006 edition of Amatuer Photographer, a selection of Andrew's images showing Snowdonia in winter appear in an article entitled, "A Winters Tale".

Yn y cyhoeddiad 21in Ionawr 2006 o "Amatuer Photographer" gwelir ddewisiad o ddylweddau Andrew yn dangos Eryri yn y gaeaf mewn erthygl "A Winters Tale".


Amateur Photographer - 2

Amateur Photographer - 2

Andrews images featured in an issue of Amateur Photographer dedicated to autumn landscape, (24th September 2005). The 8 page article discussed Andrews love of Snowdonia in autumn.

Dangoswyd ddelweddau Andrew mewn cyhoeddiad o "Amateur Photographer" ym cysegru tirluniau hydref, (24in Medi 2005). Yn yr erthygl 8 tudalen trafodwyd cariad Andrew tuag at Eryri yn ystod yr Hydref.

website designed by amazing internet ltd