News & Events

Limited Edition Prints

Limited Edition Prints

Andrew is developing a range of limited edition prints which can be ordered online or will be available framed for collection from the Golden Eagle Gallery, Criccieth. Mounting and framing will be unique to this range and not available for open edition prints. The range will grow, so please keep checking for new arrivals.


Scrolling Images

Scrolling Images

The number of images shown on each page of the website has been increased to 10, and a new scrolling of images function added. Click on a thumbnail to reveal the preview images, (now with title and text viewable), and choose from the option to play through the images on that page, (button outside the image), or manually progress forwards or backwards using the control within the image. Hopefully, this will add to your viewing pleasure.


ARPS

ARPS

Andrew has successfully had his visual art panel accepted and is now enrolled as an Associate of the Royal Photographic Society. Andrew's panel consisted of 15 images of Snowdonia in Winter. More information on the RPS can be seen at www.rps.org

Mae Andrew wedi llwyddo i gael ei banel celf gweledol wedi ei dderbyn ac mae nawr wedi ei gofrestri fel "Associate of the Royal Photographic Society". Yr oedd panel Andrew yn cynwys 15 delwedd o Eryri yn y Gaeaf. Ceir fwy o fanylion am yr RPS ar www.rps.org


Gallery Open - Oriel ar Agor

Gallery Open  -  Oriel ar Agor

Andrew has opened a gallery in Criccieth. Oriel Eryr Aur / Golden Eagle Gallery, (the shop has been known as the Golden Eagle for at least four generations), at 42 High Street, Criccieth, displays a wide range of Andrew's work in print and on canvas. It is hoped to keep the shop open at least five days / week, although Andrew will keep his photographic stock fresh. Please visit, if you need to confirm opening times or want to ensure Andrew will be at the gallery when visiting then please use the contact link above, or if already in the area call 01766 522554.

Mae Andrew wedi agor oriel yng Nghriccieth - Oriel Eryr Aur (mae’r siop wedi ei hadnabod fel yr Eryr Aur ers o leiaf pedair cenhedlaeth), yn 42 Stryd Fawr, Criccieth ac yno gwelir arddangosfa eang o waith Andrew mewn argraff ac ar ganfas. Gobeithir cadw y siop ar agor am o leiaf pum diwrnod yr wythnos, er hyn fe fydd Andrew yn cadw ei nwyddau ffotogarffiaeth yn ffres. Galwch heibio, neu os ydych eisiau cadarnhau oriau agor neu gwybod os fydd Andrew yn bresennol yn yr oriel, yna defnyddiwch y ddolen cyswllt uchod neu ffoniwch 01766 522554.


Canvas Orders - Archebion Cynfas

Canvas orders are now shipped as complete and finished items ready to hang in the UK. Delivered by courier. Orders for European and US delivery, please contact Andrew. European orders dictated by location. US orders will be sent as rolled canvas.

Mae archebion cynfas yn awr yn cael ei gyrru allan i unrhyw fan ym Mrhydain fel eitemau cyflawn ac wedi ei gorffen ac yn barod i gael ei rhoi fyny ar y wal. Trosglwyddir gan dywyswyr. Am fanylion trosglwyddo i Ewrop neu'r Unol Daleithiau cysylltwch ag Andrew. Bydd archebion i Ewrop yn dibynnu ar y lleoliad. Bydd archebion i'e Unol Daleithiau yn cael ei gyrru allan fel cynfas wedi ei rowlio.


Photography Courses - Cyrsiau Ffotograffiaeth

Photography Courses - Cyrsiau Ffotograffiaeth

Due to the number of requests for photography courses, Andrew will start to run these from mid March (2009). The courses will be tailored to suit those participating, ranging from beginners looking to handle the camera better, through to more experienced photographers who simply want a guide to locations, the use of filters to improve the initial capture, and digital processing / workflow. Please contact Andrew for more details / to discuss your particular needs.

Oherwydd y nifer o ymholidau am gyrsiau ffotograffiaeth, fe fydd Andrew yn cychwyn rhedeg y rhain o ganol mis Mawrth (2009). Bydd y cyrsiau yn cael ei cynnal i fod yn briodol ar gyfer y sawl fydd yn cyfranogi, o dechrewyr sydd eisiau medru defnyddio camera yn well hyd at y ffotograffydd mwy profiadol sydd ond eisiau ei arwain i leoliaid, sut i ddefnyddio ffiltrau i wella llun, neu proseu/llif waith digidol.

Cysylltwch ag Andrew am fanylion pellach neu i drafod eich anghenion personol.


Gallery stocks Cokin Filters - Oriel gyda stoc o Ffiltrau Cokin

Andrews photography has been linked with the use of Cokins filters since his first published photographs appeared in Amateur Photographer magazine. Examples of Andrews work can be found in Cokins brochures, publicity information and on their website. As a natural progression the Golden Eagle Gallery now stocks a range of filters for purchase. The initial range is targeted at the filter types which Andrew uses whenever on a shoot, and considered essential - Polariser, range of graduated ND and a warm up. These are being made available in P, Z and X sizes. Please contact Andrew for more information - prices are competitive.

Mae ffotograffiaeth Andrew wedi cael ei cysylltu hefo defnyddio ffiltrau Cokin ers i'w lunniau gael ei hargraffu gyntaf yn y cylchgrawn Amateur Photographer. Ceir esiamplau o waith Andrew ei gweld mewn llyfrennau Cokin, yn ei gwybodaeth cyhoeddruswydd ac ar ei gwefran. Ac fel dilynniant naturiol o hyn mae Oriel Eryr Aur yn cadw stoc o'i ffiltrau i'w gwerthu. Mae y stoc gwreiddiol o ffiltrau yn targedu at y math fydd Andrew yn ei ddefnyddio pan mae allan yn tynnu lluniau a maent yn cael ei hystyried i fod yn anghenrheidiol - sef Poloriser, sawl ND graddedigol ac un cynhesu fynny. Fe fydd y rhain ar gael mewn maint P, Z ac X. Cysylltwch ag Andrew am fanylion pellach - mae prisiau yn gystadleuol.


Welcome - Croeso

Welcome  -  Croeso

Welcome to "Images of Snowdonia" displaying the beauty of Snowdonia through the photographs of Andrew Kime. Currently in its infancy, the site will be updated regularly, so please keep visiting.

Croeso i "Ddelweddau o Eryri" sydd yn arddangos prydferthwch Eryri drwy luniau Andrew Kime. Fe fydd y safle yn cael ei ddiweddaru yn aml gan ei fod yn ei fabandod, felly daliwch i ymweld ar safle yn rheolaidd.


Cymraeg - Welsh

Cymraeg  -  Welsh

Sais ydwyf ond yr wyf yn dysgu Cymraeg. Teimlaf ei bod hi'n bwysig iawn i'r wefan yma fod yn ddwyiethog. Os gwelch yn dda byddwch yn amyneddgar, fe wnaf fy ngorau.

I am English but learning Welsh. I feel it is important for this site to be as bilingual as possible. Please be patient I will do my best.


Water World - Byd Dwr

Water World  -  Byd Dwr

In this excellent series from Peaktime Productions, Andrew talks about his love for photography in Snowdonia, and why water features so prominantly in his images. Also discussed are the reasons for his recent decision to go 'pro'. Filmed above the Mawddach Estuary for Episode 4 of the current series, this has already been shown on ITV Midlands, and is provisionally scheduled for screening in Wales in June.

Yn y gyfres rhagorol o Gynyrchiad Peaktime, siaradai Andrew am y cariad sydd ganddo tuag at dynnu lluniau yn Eryri, a pham fod dwr mor amlwg yn ei ddylwedau. Trafodwyd hefyd y rheswm pam mae, yn ddiweddar, wedi troi yn proffesiynnol. Ffilmiwyd uwch ben Aber yr afon Mawddach ar gyfer episod 4 or cyfres presennol, mae hwn eisioes wedi cael ei ddarlledu ar ITV yn y Canolbarth, ac ar y funud, fe fydd yn cael ei ddarlledu yng Nhghymru yn mis Mehefin.

website designed by amazing internet ltd