Gallery

Latest Additions / Ychwanegion Diweddaraf

How Green is my Valley - Gwyrdd y Cwm

A beautiful late spring day, with Bluebells sitting closely to the slopes of Mynydd Dol-Ffanog and overlooking Tal-y-Llyn.
Diwrnod hyfryd yn hwyr yn y gwanwyn gyda Clychau'r Gog yn eistedd yn agos i lethrau Mynydd Col-Ffanog yn edrych dros Tal-y-Llyn.
How Green is my Valley - Gwyrdd y Cwm
Cnicht in Spring - Y Cnicht yn y Gwanwyn

Cnicht in Spring - Y Cnicht yn y Gwanwyn

Bluebells flank Cwm Croesor as the sun highlights Cnicht.
Clychau'r Gog ar lethrau Cwm Croesor fel mae'r haul yn amlygu Y Cnicht.

Dwyfor Bluebells - Clychau'r Gog Dwyfor

The end of this years mini project to photograph the spring flowers by the Dwyfor river. The only disappointment was the poor display of Daffodils, but now the Bluebells are out in force creating their own wonderful display and scent.
Prosiec bach ar ddiwedd y flwyddyn hon i dynnu lluniau blodau'r gwanwyn wrth yr afon Dwyfor. Yr unig siom oedd yr arddangosfa sal o Genin Pedr, ond yn awr mae Clychau'r Gog allan yn ei llwythi yn creu ei harogl ac arddangosfa hyfryd ei hunan.
Dwyfor Bluebells - Clychau'r Gog Dwyfor
Evening Calm - Noswyl Dawel

Evening Calm - Noswyl Dawel

Total calm on this spring evening at Llanbedrog
Tawelwch llwyr ar y noswyl o wanwyn hon yn Llanbedrog

Simply Spring - Yn Syml Gwanwyn

The hillside display of Bluebells is often shortlived for reasons which escape me!
Mae yr arddangosf o Glychau'r Gog ar y llethrau yn un byr iawn ac am resymau na fedraf feddwl am!
Simply Spring - Yn Syml Gwanwyn
Crumbled - Wedi disgyn

Crumbled - Wedi disgyn

Mosses cover the surface whilst grass and even Bluebells invade the crevices in this crumled old wall.
Mae mwswg yn gorchuddio'r wyneb tra bo'r glaswllt a Chlychau'r Gog yn meddianu y gwagle yn yr hen wal yma sydd wedi disgyn.

On the Wind -Ar y Gwynt

Clouds race across the sky and the surface waters of Llyn Idwal are lifted in the igh winds of early May.
Byrlymai'r cymylau ar draws yr awyr a'c fe godir y dwr ar wyneb LLyn Idwal gan y gwyntoedd cryfion yn nechrau mis Mai.
On the Wind -Ar y Gwynt
Impressionist - Argraffiadydd

Impressionist - Argraffiadydd

I don't often spot the potential in the landscape for abstract images, but on this occasion the combination of light on, and behind the trees, with rippled water came together to give the impression of a Monet painting.
Ni fyddaf yn aml yn gweld y potensial yn y tirlun am ddelwedd abstract, ond y tro hwn yr oedd y cyfuniad o olau ar a thu ol i'r coed gyda crychdonnai y dwr yn dod at ei gilydd i roi argraff o un o lunniau Monet.

Crossed Footpath - Llwybr Croes

Two logs form a cross on this footpath through Aberdunant, and the Bluebells, at these lower levels, are now in full bloom.
Dwy gangen yn creu croes ar lwybr drawy Aberdeunant, a mae Clychau'r Gog ar y lefelau isel yma yn awr yn ei holl ogoniant.
Crossed Footpath - Llwybr Croes
Bathed in Glory - Ymdrochi mewn Ysblander

Bathed in Glory - Ymdrochi mewn Ysblander

The setting sun was far too powerful to think about an image looking towards it, but a turn to the north showed just how good the light was as it streamed across Llandanwg beach warming everything in its path.
Yr oedd yr haul yn machlud yn rhy gryf o lawer i feddwl am ddelwedd yn edrych tuag ato, ond wrth droi i'r gogeldd dangoswyd faint mor dda oedd y golau fel yr oedd yn llifo ar draws traeth Llandanwg gan gynhseu bob dim yn ei lwybr.

Crown of Flame - coron o Fflam

Another sunset hidden from view by heavy cloud, but through a break this 'crown' was highlighted on Moelwyn Bach.
Machlud haul arall wedi ei guddio gan gymylau trwchus, on drwy doriad amlygwyd y 'goron' hon ar y Moelwyn Bach.
Crown of Flame - coron o Fflam
Tangerine Dream - Breuddwyd Oranedd

Tangerine Dream - Breuddwyd Oranedd

As the sun rises behind the Moelwyn and Criccieth Castle, the calmness of this spring morning takes on a beautiful colour.
Fel mae'r haul yn codi o dy ol i'r Moelwyn a Chastell Criccieth, mae llonyddwch y bore yma o'r gwanwyn yn rhoi lliwiau hyfryd.
website designed by amazing internet ltd