Gallery

Latest Additions / Ychwanegion Diweddaraf

Summertime Blues - Glesni'r Hal

Numerous shades of blue, colour the sea and river in this view of Barmouth.
Nifer o arliwiau glas yn lliwio y mor ar afon yn yr olygfa yma o Abermaw.
Summertime Blues - Glesni'r Hal
Last Gasp - Anadl Olaf

Last Gasp - Anadl Olaf

Two brave souls from Blaenau Camera Club joined me on an outing to Moel-y-Gest in conditions which offered hope only to those with an optimistic outlook. Twenty minutes before sunset, we were rewarded for our efforts and patience.
Ymunodd dau enaid dewr o Clwb Camera Blaeanu a mi a'r wibdaith i Foel-y-Gest mewn amgylchiadau a fyddai ond yn cynnig gobaith i'r rheinni gyda rhagolwg optimistaidd. Ugain munud cyn machlyd haul cawsom ein gwobrwyo am ein hymdrech an amynedd.

Shades of Summer - Arliwiau Haf

Bright green grasses contrast with magenta heathers on the banks of Llyn Lockwood, a perfect compliment to the summer showers.
Glaswellt gwyrdd llachar yn gwrthgyferbynnu hefo pinc y grug ar lannau Llyn Lockwood, camoliaeth perffaith i gawodydd yr haf.
Shades of Summer - Arliwiau Haf
Sole Survivor - Unig Goroeswr

Sole Survivor - Unig Goroeswr

The numerous trunks of this Holly give no indication that they all come from the same root stock sitting in a crevice in these rock formations on the Rhinog.
Nid yw nifer y boncyff y Celyn hon yn rhoi dim arwyddocad eu bod i gyd yn dod o'r un gwreiddyn, eisteddai mewn hollt yn y creigiau hyn ar yr Rhiniog.

Sunshine and Showers - Heulwen a Chawodydd

A break in the clouds gives relief to the landscape and highlights the rain falling over Llyn Tegid
Mae torriad yn y cymylau yn rhoi seibiant i'r tirlun ac yn amlygu y glaw yn disgyn dros Lyn Tegid.
Sunshine and Showers - Heulwen a Chawodydd
No Rush - Dim Brys

No Rush - Dim Brys

It does not take long for the water from recent rains to run from the rocky ground of the Glyder, so despite only being dry for a few days, the Afon Gwryd is rather tame.
Nid ywn cymeryd yn hir i'r dwr o'w glaw diweddar i redeg o'r ddaer creigiog y Glyder, felly er iddi fod yn sych ond am ychydig ddyddiau, mae Arof Gwryd yn eithaf dof.

Aberglaslyn Gold - Aur Aberglaslyn

The colour of daybreak reflects in the calm waters of Afon Glaslyn.
Adlewyrchodd liwiau torriad gwawr yn nyfroedd tawel Afon Glaslyn.
Aberglaslyn Gold - Aur Aberglaslyn
Blooming Lovely - Blodeuo Hyfryd

Blooming Lovely - Blodeuo Hyfryd

Climbing through the Rhodedendrons above Beddgelert is heavy work but very rewarding. The spread of bushes is said to be causing problems and they are being removed over the course of the next few years. Personnally I will miss the colourful display.
Mae dringo drwy'r Rhododendron uwchben Beddgelert yn waith caled ond mae yn ei werth o.
Maent yn dweud fod y lledeuniad y llwyni yn archosi problemau a byddant yn cael eu tynnu ona dros gyfnod y blynyddoedd i ddod. Yn bersonl byddaf i fy hun yn colli yr arddangosfa lliwiog.

Blue Boat - Cwch Las

Sitting close to the edge of Llyn Nantlle, this boat rests as the meadowsweet, buttercups and grasses of a summer meadow grow around it.
Yn eistedd yn agos i lanau LLyn Nantlle, mae'r gwch hon yn oedi fel mae yr erwain, blodyn menyn a glaswellt y ddol yn tyfu oi gwmpas.
Blue Boat - Cwch Las
Looking for the Summer - Chwilio am y r Haf

Looking for the Summer - Chwilio am y r Haf

Very low water levels due to the dry spring reveal rocks on the shore of Llyn Cwmystraddllyn, but take nothing from the emerald and blue tones of this summer afternoon.
Lwfwl dwr isel iawn oherwydd gwanwyn sych yn arddangos y creigiau ar lanau Llyn Cwmystradllyn, ond nid yw yn cymeryd dim o'r naws gwyrdd a glas y prynhawn haf hwn.

Down the Aberglaslyn - I Lawr yr Aberglaslyn

Sitting above Beddgelert and the Rhodedendron, on a beautiful early summers day.
Yn eistedd uwchben Beddgelert ar Rhododendron ar ddiwrnod hyfryd yn cynnar yn yr haf.
Down the Aberglaslyn - I Lawr yr Aberglaslyn
Distant Shower - Cafod yn y Pelldir

Distant Shower - Cafod yn y Pelldir

As rain sweeps across Y Lliwedd the Bluebells of the Aberglaslyn Pass remain in the sun.
Fel mae'r glaw yn pasio ar draws Y Lliwedd mae Clychau'r Gog ym Mwlch Aberglaslyn yn aros yn yr haul.
website designed by amazing internet ltd